lunedì 1 dicembre 2014

j passàt' nànn...

 J passàt nànn'...

jùrn' dòp' jùrn' si nè sciùt' n'ànn'...
...ma li pinzièr' stòn' sèmp' cu tè....!
t'èr' vulùt' disc' ci sàp c'è còs'...
...ma tu lu sè già sènz' ca ti li dìc'...