martedì 12 novembre 2013

...a vòt' si facn' cattìv' pinzièr'....!!!!Mi pìnzàv’ cà tu jèr’ nu pip’t’

Magàr’  jùn’ di quìdd’  fitiènt j puzzulènt’ …!

cà pur’ tappànn’t’ u nàs’ si riescn’ a suppurtà…

o jùn’ di quìdd’ cà facn’ tant’ rumòr’ ma po’ na si sènt’ gnènt…

a lì vòt’ si pènz’ cà addò stè u rumòr’ na si sènt’ odòr'!!…

mi pinzàv’ ca cu tè  li dulùr’ di vèntr ‘ jèr’n passà

mi pinzàv’ cà qualcòs’ jèr’a  cambià

ma lì pinzièr’ a li vòt  pon’ jèss’ pur’ sbagliàt’…

j ci sàp quànt’ l’òn’ pinzàt com' a mè ca cu nù pìcc’ di puzz’ jèr’ passà!!

j quànt’ ni stòn’ ancòr’ ca si lu pènzn’…!!

j ca rimàngn’ frigàt’ … si facn’ ambrusà dall’apparènz’  j da lì bèll’ paròl’…

…ma po’ quann’ si nì avvèrt’n ca jèt’ nà còs’ fitènt’

cà puzz’ veramènt’ dicn’ tra di lòr’ na l’avèss’ maj fàtt!!!

….mi pinzàv’ cà tu jèr’ nù pip’t…!!!

ma a la fìn’ agghjì’ vìst’ ca tù  jèr’ propr’j nù strùnz’……!!!!!!

Mi pensavo che tu fossi un peto....
magari uno di quelli fetenti e puzzolenti...
che pur tappandoti il naso si riescono a sopportare...
o uno di quelli che fanno tanto rumore ma poi non si sente niente...
a volte si pensa che dove c'è rumore non si sente puzza...!!
mi pensavo che con te i dolori di pancia dovevano passare!!
mi pensavo che qualcosa doveva cambiare
ma i pensieri alle volte possono essere pure sbagliati...
chissà quanti hanno pensano che con un po' di puzza doveva passare!!
e quanti c'è ne sono ancora che lo pensano...
e che rimangono fregati...si fanno prendere in giro dalle apparenze e dalle belle parole...
...ma poi quando se né accorgono che è una cosa fetente
che puzza veramente dicono tra di loro non l'avessi fatto!!!
...mi pensavo che tu eri un peto...!!!
ma alla fine ho visto che tu eri proprio uno stronzo......!!!!!!

Nessun commento:

Posta un commento