giovedì 22 agosto 2013

Amòr’Amòr’

amòr’… amòr’….amòr’…

quant’ vòt’ tu ma chiamàt’ amòr’…!!?

jppùr’ nà mmi bàst’ ancòr’…

ti vòggh’ sènt’ agn’òr’ pì tutt’ l’òr’

d’a vìt’ cà mi rimàn’ ancòr’….

voggh’ sènt’ lì pass’ tùv’…

jìnd’ a vìt’ mèj pì u tièmp du tièmp’

nà mì bast’ na vìt’a sòl’pì amà ancòr’

amòr’, amòr’, amòr’…..