venerdì 26 luglio 2013

A Cusciènz’…A  Cusciènz’…


Si nì stè… addà zitt’à zitt’ Sènz’ fars’sent’…!

Piènz’ cà tu sì furtunàt’, cà nang’ a tièn’...

Rìd’ quann’ l’àt’ nì parl’n,i, ti dumànn’ cè jèt’!(?)

A vot’ disc’ “quant’ ì fèss’ cud’ cà la tèn’…! ”

Jppùr’ a tèn’ … j vvè annànz’ lo stèss’…!

Allòr’ tì vèn’ da pinzà… !!!

Nà jèt’ cà sond’ji cudd’u’ stran’…!(?)

Ma pur’ cà nang’ a Piènz’…

u sé ca prìm’ o poj’ add’a  ffà lì cunt’…!

Cu la cusciènz’!!!

Nessun commento:

Posta un commento